طراحی سایت
X

Download IFJIA Documents

Documents in Farsi

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

راهنمای سرمایه گذاری در ایران

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی